Náš tým

Mgr. Žaneta Vítů
advokátka a zapsaná mediátorka

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po studiu v roce
2002 začala vykonávat advokacii, nejdříve jako koncipientka a následně jako advokátka a tuto vykonává dosud.

Mediační výcvik absolvovala u České advokátní komory za účasti zahraničních lektorů a absolvovaná zkouška je uznávána pro výkon mediace také Bruselskou advokátní komorou. Absolvovala nástavbový kurz České advokátní komory v obchodní mediaci a u Conflict Management International také speciální výcvik v oblasti rodinné mediace.

Hovoří česky a anglicky.

V kanceláři se věnuje všem oblastem právní pomoci, její specializací je právo průmyslového vlastnictví a práva na ochranu osobnosti.

přímý e-mailový kontakt: vitu@ak-vitu.cz


Mgr. Bc. Marcela Krajčová

trvale spolupracující advokátka a zapsaná mediátorka

Vystudovala Ekonomicko-správní fakultu a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již při studiu pracovala jako praktikantka v advokátní kanceláři v Brně a v Otrokovicích v oblasti vymáhání pohledávek, práva nemovitostí a rozhodčího řízení. Ve čtvrtém ročníku studia práv absolvovala semestrální studijní pobyt na Erasmus University Rotterdam se zaměřením na evropské právo. Značných zkušeností v oboru obchodního, občanského a trestního práva získala během téměř pětiletého působení v brněnské advokátní kanceláři, kde po ukončení studia vykonávala koncipientskou praxi. V letech 2012-2013 nadto vedla agendu insolvenčního správce. Advokátní zkoušky složila s vyznamenáním v roce 2013.

Mediační výcvik absolvovala u Conflict Management International, zúčastnila se Světového fóra mediačních center a je členkou spolku Mediační centrum, o.s.

Hovoří česky a anglicky.

Věnuje se všem oblastem právní pomoci, její specializací je obchodní a insolvenční právo.

Mimo sídlo kanceláře v Břeclavi je připravena poskytnout právní poradenství v Brně.

přímý e-mailový kontakt: krajcova@ak-vitu.cz


Moderní právní stát vyžaduje zajištění právní pomoci pro každého, bez rozdílu majetku, sociálního nebo jiného postavení. „Právo na právníka“ je součástí principu rovnosti a práva na spravedlivý proces. S touto myšlenkou se plně ztotožňujeme a proto jsme také členy Pro bono aliance, o.s.

Podporujeme obecně prospěšné projekty a aktivity, například poskytujeme příspěvky „Lékařům bez hranic“ a projektu rekonstrukce a provozu Kaprálova mlýna (Ochoz u Brna), který složí jako Středisko ekologické výchovy. Projekt je realizován Junákem – českým skautem, okresem Brno-město, z.s..

Spolupracovníci:

Spolupracujeme při poskytování právní pomoci s daňovými a účetními poradci, znalci, notáři, tlumočníky.

V případě potřeby klientovi zprostředkujeme poskytnutí těchto služeb.