Odměna za služby

Odměna za právní služby se v případě, že s klientem není dohodnuto jinak, řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v aktuálním znění.

Obvykle se s klientem dohodneme v případě jednorázově poskytované služby (sepis smlouvy apod.) na celkové částce za právní pomoc, jinak na hodinové odměně.

Pravidelným klientům na základě uzavřené rámcové smlouvy o právní pomoci poskytuje právní služby za paušální měsíční odměnu.

Jsme pláci DPH.

Náklady související s právní pomocí (soudní nebo správní poplatky, jízdné, poštovné apod.) pokud není s klientem výslovně dohodnuto jinak, jsou hrazeny vedle odměny za právní pomoc. Na takovéto náklady je klient předem upozorněn, včetně jejich výše.

Částku za úschovu listin a finančních prostředků ujednáváme individuálně dle výše uschovávané částky nebo hodnoty listin a množství úkonů, které jsou s úschovou spojeny.

Mgr. Žaneta Vítů je pojištěna výrazně nad zákonný limit pojištění pro výkon advokacie, a to sice na částku 10 mil. Kč a na částku 2 mil. Kč pro výkon činnosti zapsaného mediátora. Dosud jsme nikdy u pojišťovny nebyli nuceni uplatňovat žádnou pojistnou událost.

Safesové schránky, v nichž případně uschováváme listiny, jsou pojištěny na hodnotu 1 mil. Kč. V případě potřeby jsme připraveni pojištění zvýšit na částku odpovídající hodnotě uschovávaných listin.

Uschované finanční prostředky jsou uloženy na zvláštních účtech advokátních úschov, a to na úročených nebo neúročených, dle dohody s klientem. Uschované finanční prostředky jsou pojištěny podle příslušných právních předpisů.