Oblasti poskytování právních služeb

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby ve všech oblastech českého právního řádu všem typům právnických i fyzických osob, podnikatelům i nepodnikajícím subjektům.

Podnikatelům nabízíme zejména:

 • agendu vymáhání pohledávek – upomínky, soudní vymáhání pohledávek – v ČR i zahraničí,

 • kontrolu nastavení smluvních vztahů,

 • vypracování smluv, dohod a dalších dokumentů,

 • právní pomoc při vyjednávání, účasti na obchodních jednáních,

 • kontrola interních nařízení a poradenství v pracovněprávní oblasti,

 • právní zastupování před soudy a orgány státní správy, příp. dalšími institucemi,

 • zajišťování školení zaměstnanců, sledování legislativy v oblasti podnikání klienta,

 • vyřízení agendy obchodního rejstříku – přípravy valných hromad, změny v obchodním rejstříku apod.,

 • poskytování další právní pomoci, jejíž příklady jsou níže rozvedeny podle jednotlivých právních odvětví.

Pro občany nabízíme zejména:

 • právní pomoc při všech typech soudních sporů – rozvodové řízení, exekuční řízení, občanskoprávní řízení (vymáhání pohledávek apod.), trestní řízení (obhajoba obžalovaných i právní pomoc poškozeným), správní řízení (přestupky apod.)

 • sepis smluv a dohod (darovací smlouvy, smlouvy o převodu nemovitostí apod.),

 • poskytování další právní pomoci, jejíž příklady jsou níže rozvedeny podle jednotlivých právních odvětví.

Příklady poskytované právní pomoci dle jednotlivých právních odvětví:

Občanské právo

 • agenda nemovitostí – prodej/nákup, darování, věcná břemena, zástavní práva, vklady do katastru nemovitostí, konzultace a právní pomoc ve věci exekucí váznoucích na nemovitostech, konzultace ve věci nájemních vztahů,

 • sepis smluv a dohod – např. kupních, o dílo, darovacích, o půjčce, dohoda o uznání a způsobu úhrady závazků,

 • odpovědnost za škodu – na zdraví, způsobenou provozem dopravního prostředku, a další nároky z náhrady škody včetně vymáhání těchto nároků,

 • nároky z titulu ochrany osobnosti,

 • dědění – zastupování dědiců v dědickém řízení, zpracování žalob týkajících se dědictví, např. na neplatnost závěti, neoprávněné vydědění apod.

 • vymáhání plnění z občanskoprávních smluv,

 • uplatňování odpovědnosti za vady – ze smluv o dílo, kupních smluv,

 • zastupování v občanskoprávních řízení, včetně odvolání a dovolání.

 • služby poskytujeme také občanským sdružením a společenstvím vlastníků jednotek.

Obchodní právo

 • sepis obchodních smluv včetně výběru vhodného zajištění závazku,

 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů soudní i mimosoudní cestou v ČR i zahraničí,

 • zakládání obchodních společností – to vše včetně zapsání do obchodního rejstříku, zajištění podnikatelských oprávnění k předmětu podnikání společnosti, případnou mocí se zajištěním sídla společnosti a konzultace způsobu složení základního kapitálu společnosti,

 • změny v obchodních společnostech – zvyšování základního kapitálu, změny jednatelských oprávnění, změny stanov/společenských smluv či zakladatelských listin, převody obchodních podílů a akcií, a to vše včetně zapsání do obchodního rejstříku,

 • zrušení obchodních společností – včetně služeb souvisejících s případnou likvidací společnosti,

 • služby poskytujeme také bytovým družstvům,

 • veřejné zakázky,

 • insolvenční řízení – podání návrhů na zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávek,  zastupování dlužníka či věřitele v řízení, konzultace a zastupování při řešení insolvenčního řízení formou oddlužení („osobního bankrotu“),

 • směnky – vyhotovení směnky, uplatňování a vymáhání nároků ze směnek,

 • zastupování v soudních řízeních včetně odvolání a dovolání.

Rodinné právo

 • rozvod manželství – podání návrhu, zastupování v řízení včetně úpravy poměrů k nezletilým dětem,

 • úpravy vyživovací povinnosti k dětem – návrh na stanovení výživného na dítě, vymáhání dlužného výživného, dohody o úpravě styku s dětmi, svěření dítěte jednomu z rodičů apod.,

 • úprava vyživovací povinnosti k rozvedenému manželu,

 • společné jmění manželů – zúžení, rozšíření, vypořádání,

 • registrované partnerství – obecně o právní úpravě, zrušení registrovaného partnerství.

Trestní právo

 • obhajoba obviněného – přípravné řízení, soudní řízení v I. stupni, odvolání, dovolání, podání žádosti o odklad výkonu trestu, o přerušení výkonu trestu, o podmínečné propuštění,

 • zastupování v přestupkovém řízení,

 • zastupování poškozeného v trestním řízení,

 • sepis trestního oznámení,

 • zastupování v řízení o zahlazení trestu.

Ústavní právo

 • konzultace porušení ústavně zaručených práv,

 • ústavní stížnosti.

Finanční právo

 • zastupování v řízení před Finančními úřady,

 • konzultace v oblasti finančního práva.

Správní právo

 • přestupková řízení,

 • stavební právo – zastupování v řízeních vedených před stavebním úřadem, řízení o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, sepis veřejnoprávních smluv, odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu, zastupování v řízení ve věci správních žalob a kasačních stížností,

Průmyslové vlastnictví

 • ochranné známky a průmyslové vzory – rešerše týkající se ochranných známek a průmyslových vzorů, přihlášky, zastupování v řízení o zápis, obnovu zápisu, v řízení o námitkách proti ochranným známkám a průmyslovým vzorů v ČR i v zahraniční (zastupování před evropským úřadem OHIM)

Další poskytované služby:

 • ověřování podpisů na listinách,

 • konverze dokumentů,

 • úschova listin,

 • úschova finančních prostředků.