05.06.2013

Zápis v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti

Mgr. Žaneta Vítů byla mezi prvními advokáty v České republice zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti, a to s účinností od 30. 5. 2013. Pouze v tomto seznamu zapsaní mediátoři mají právo vykonávat mediaci v souladu se zákonem č. 202/2012 Sb. o mediaci a označovat se jako “zapsaní mediátoři”.
Pro zápis do tohoto seznamu musí mediátor splnit několik požadavků, tak aby byl zaručen vysoký standard výkonu mediace dle zákona o mediaci. Pouze mediace u zapsaného mediátora pak účastníkům mediace přináší benefity např. v tom, že po dobu mediace neběží promlčecí lhůty právních nároků, kterých se mediace týká.